Selasa, 18 Mei 2010

Syeikh Abdul Qodir Jaelani


>Sering kita mendengar tentang nama seorang sufi besar dan ulama besar bernama Syekh Abdul Qodir Jaelani, atau ada yang menyebut Jiilani. Siapakah sebenarnya beliau? Apa yang menjadi pandangan beliau yang jelas tentu tetap berpegang pada junjungan kita Nabi Besar Sayyidina Muhammad SAW… berikut informasi dikumpulkan dari berbagai
macam sumber…
Syeikh Abdul Qodir Jaelani (bernama lengkap
Muhy al-Din Abu Muhammad Abdul Qodir ibn
Abi Shalih Zango Dost al-Jaelani) lahir di Jailan
atau Kailan tahun 470 H/1077 M, sehingga
diakhir nama beliau ditambahkan kata Al Jailani
atau Al Kailani atau juga Al Jiliydan.(Biaografi
beliau dimuat dalam Kitab Adz Dzail ‘Ala Thabaqil
Hanabilah I/301-390, nomor 134, karya Imam
Ibnu Rajab Al Hambali). Beliau wafat pada hari
Sabtu malam, setelah maghrib, pada tanggal 9
Rabi’ul Akhir di daerah Babul Azajwafat di
Baghdad pada 561 H/1166 M.
Dalam usia 8 tahun ia sudah meninggalkan Jilan
menuju Baghdad pada tahun 488 H/1095 M.
Karena tidak diterima belajar di Madrasah
Nizhamiyah Baghdad, yang waktu itu dipimpin
Ahmad al-Ghazali, yang menggantikan
saudaranya Abu Hamid al-Ghazali.
Masa Muda
Beliau meninggalkan tanah kelahiran, dan
merantau ke Baghdad pada saat beliau masih
muda. Di Baghdad belajar kepada beberapa
orang ulama’ seperti Ibnu Aqil, Abul Khatthat,
Abul Husein Al Farra’ dan juga Abu Sa’ad Al
Muharrimi. Beliau belajar sehingga mampu
menguasai ilmu-ilmu ushul dan juga perbedaan-
perbedaan pendapat para ulama’. Suatu ketika
Abu Sa’ad Al Mukharrimi membangun sekolah
kecil-kecilan di daerah yang bernama Babul Azaj.
Pengelolaan sekolah ini diserahkan sepenuhnya
kepada Syeikh Abdul Qadir Al Jailani. Beliau
mengelola sekolah ini dengan sungguh-
sungguh. Bermukim disana sambil memberikan
nasehat kepada orang-orang yang ada tersebut.
Banyak sudah orang yang bertaubat setelah
mendengar nasehat beliau. Banyak orang yang
bersimpati kepada beliau, lalu datang ke sekolah
beliau, sehingga sekolah itu tidak muat
menampungnya.
Murid-murid beliau banyak yang menjadi ulama’
terkenal. Seperti Al Hafidz Abdul Ghani yang
menyusun kitab Umdatul Ahkam Fi Kalami
Khairil Anam. Juga Syeikh Qudamah penyusun
kitab fiqh terkenal Al Mughni.
Perkataan ulama tentang beliau : Syeikh Ibnu
Qudamah rahimahullah ketika ditanya tentang
Syeikh Abdul Qadir, beliau menjawab, ” kami
sempat berjumpa dengan beliau di akhir masa
kehidupannya. Beliau menempatkan kami di
sekolahnya. Beliau sangat perhatian terhadap
kami. Kadang beliau mengutus putra beliau yang
bernama Yahya untuk menyalakan lampu buat
kami. Beliau senantiasa menjadi imam dalam
shalat fardhu.”
Syeikh Ibnu Qudamah sempat tinggal bersama
beliau selama satu bulan sembilan hari.
Kesempatan ini digunakan untuk belajar kepada
Syeikh Abdul Qadir Al Jailani sampai beliau
meninggal dunia. (Siyar A’lamin NubalaXX/442).
Beliau adalah seorang ‘alim. Beraqidah Ahlu
Sunnah, mengikuti jalan Salafush Shalih. Dikenal
banyak memiliki karamah-karamah. Tetapi
banyak (pula) orang yang membuat-buat
kedustaan atas nama beliau. Kedustaan itu baik
berupa kisah-kisah, perkataan-perkataan, ajaran-
ajaran, “thariqah” yang berbeda dengan jalan
Rasulullah, para sahabatnya, dan lainnya.
Diantaranya dapat diketahui dari perkataan Imam
Ibnu Rajab, ”
Syeikh Abdul Qadir Al Jailani adalah seorang
yang diagungkan pada masanya. Diagungkan
oleh banyak para syeikh, baik ‘ulama dan para
ahli zuhud. Beliau banyak memiliki keutamaan
dan karamah. Tetapi ada seorang yang bernama
Al Muqri’ Abul Hasan Asy Syathnufi Al Mishri
(Nama lengkapnya adalah Ali Ibnu Yusuf bin Jarir
Al Lakh-mi Asy Syath-Nufi. Lahir di Kairo tahun
640 H, meninggal tahun 713 H. Dia dituduh
berdusta dan tidak bertemu dengan Syeikh
Abdul Qadir Al Jailani) mengumpulkan kisah-
kisah dan keutamaan-keutamaan Syeikh Abdul
Qadir Al Jailani dalam tiga jilid kitab. Dia telah
menulis perkara-perkara yang aneh dan besar
(kebohongannya ). Cukuplah seorang itu
berdusta, jika dia menceritakan yang dia dengar.
Aku telah melihat sebagian kitab ini, tetapi hatiku
tidak tentram untuk berpegang dengannya,
sehingga aku tidak meriwayatkan apa yang ada
di dalamnya. Kecuali kisah-kisah yang telah
masyhur dan terkenal dari selain kitab ini. Karena
kitab ini banyak berisi riwayat dari orang-orang
yang tidak dikenal. Juga terdapat perkara-perkara
yang jauh ( dari agama dan akal ), kesesatan-
kesesatan, dakwaan-dakwaan dan perkataan
yang batil tidak berbatas. (Seperti kisah Syeikh
Abdul Qadir menghidupkan ayam yang telah
mati, dan sebagainya.) semua itu tidak pantas
dinisbatkan kepada Syeikh Abdul Qadir Al Jailani
rahimahullah. Kemudian aku dapatkan bahwa Al
Kamal Ja’far Al Adfwi (Nama lengkapnya ialah
Ja’far bin Tsa’lab bin Ja’far bin Ali bin Muthahhar
bin Naufal Al Adfawi. Seoarang ‘ulama
bermadzhab Syafi’i. Dilahirkan pada pertengahan
bulan Sya’ban tahun 685 H. Wafat tahun 748 H
di Kairo. Biografi beliau dimuat oleh Al Hafidz di
dalam kitab Ad Durarul Kaminah, biografi nomor
1452.) telah menyebutkan, bahwa Asy Syath-
nufi sendiri tertuduh berdusta atas kisah-kisah
yang diriwayatkannya dalam kitab ini.”(Dinukil
dari kitab At Tashawwuf Fii Mizanil Bahtsi Wat
Tahqiq, hal. 509, karya Syeikh Abdul Qadir bin
Habibullah As Sindi, Penerbit Darul Manar, Cet. II,
8 Dzulqa’dah 1415 H / 8 April 1995 M.). Imam
Ibnu Rajab juga berkata, ” Syeikh Abdul Qadir Al
Jailani rahimahullah memiliki pemahaman yang
bagus dalam masalah tauhid, sifat-sifat Allah,
takdir, dan ilmu-ilmu ma’rifat yang sesuai
dengan sunnah. Beliau memiliki kitab Al
Ghunyah Li Thalibi Thariqil Haq, kitab yang
terkenal. Beliau juga mempunyai kitab Futuhul
Ghaib. Murid-muridnya mengumpulkan perkara-
perkara yang berkaitan dengan nasehat dari
majelis-majelis beliau. Dalam masalah-masalah
sifat, takdir dan lainnya, ia berpegang dengan
sunnah. Beliau membantah dengan keras
terhadap orang-orang yang menyelisihi
sunnah.”
Syeikh Abdul Qadir Al Jailani menyatakan dalam
kitabnya, Al Ghunyah, ” Dia (Allah ) di arah atas,
berada diatas ‘arsyNya, meliputi seluruh
kerajaanNya. IlmuNya meliputi segala sesuatu.”
Kemudian beliau menyebutkan ayat-ayat dan
hadist-hadist, lalu berkata ” Sepantasnya
menetapkan sifat istiwa’ ( Allah berada diatas
‘arsyNya ) tanpa takwil ( menyimpangkan
kepada makna lain ). Dan hal itu merupakan
istiwa’ dzat Allah diatas arsy.” (At Tashawwuf Fii
Mizanil Bahtsi Wat Tahqiq, hal. 515). Ali bin Idris
pernah bertanya kepada Syeikh Abdul Qadir Al
Jailani, ” Wahai tuanku, apakah Allah memiliki
wali (kekasih ) yang tidak berada di atas aqidah
( Imam ) Ahmad bin Hambal?” Maka beliau
menjawab, ” Tidak pernah ada dan tidak akan
ada.”( At Tashawwuf Fii Mizanil Bahtsi Wat
Tahqiq, hal. 516).
Perkataan Syeikh Abdul Qadir Al Jailani tersebut
juga dinukilkan oleh Syeikhul Islam Ibnu
Taimiyah dalam kitab Al Istiqamah I/86. Semua
itu menunjukkan kelurusan aqidahnya dan
penghormatan beliau terhadap manhaj Salaf.
Sam’ani berkata, ” Syeikh Abdul Qadir Al Jailani
adalah penduduk kota Jailan. Beliau seorang
Imam bermadzhab Hambali. Menjadi guru besar
madzhab ini pada masa hidup beliau.” Imam
Adz Dzahabi menyebutkan biografi Syeikh Abdul
Qadir Al Jailani dalam Siyar A’lamin Nubala, dan
menukilkan perkataan Syeikh sebagai
berikut,”Lebih dari lima ratus orang masuk Islam
lewat tanganku, dan lebih dari seratus ribu orang
telah bertaubat.”
Imam Adz Dzahabi menukilkan perkataan-
perkataan dan perbuatan-perbuatan Syeikh
Abdul Qadir yang aneh-aneh sehingga
memberikan kesan seakan-akan beliau
mengetahui hal-hal yang ghaib. Kemudian
mengakhiri perkataan, ”Intinya Syeikh Abdul
Qadir memiliki kedudukan yang agung. Tetapi
terdapat kritikan-kritikan terhadap sebagian
perkataannya dan Allah menjanjikan (ampunan
atas kesalahan-kesalahan orang beriman ).
Namun sebagian perkataannya merupakan
kedustaan atas nama beliau.”( Siyar XX/451 ).
Imam Adz Dzahabi juga berkata, ” Tidak ada
seorangpun para kibar masyasyeikh yang
riwayat hidup dan karamahnya lebih banyak
kisah hikayat, selain Syeikh Abdul Qadir Al Jailani,
dan banyak diantara riwayat-riwayat itu yang
tidak benar bahkan ada yang mustahil terjadi“.
Syeikh Rabi’ bin Hadi Al Madkhali berkata dalam
kitabnya, Al Haddul Fashil,hal.136, ” Aku telah
mendapatkan aqidah beliau ( Syeikh Abdul Qadir
Al Jailani ) didalam kitabnya yang bernama Al
Ghunyah. (Lihat kitab Al-Ghunyah I/83-94) Maka
aku mengetahui bahwa dia sebagai seorang
Salafi. Beliau menetapkan nama-nama dan sifat-
sifat Allah dan aqidah-aqidah lainnya di atas
manhaj Salaf. Beliau juga membantah
kelompok-kelompok Syi’ah, Rafidhah,Jahmiyyah,
Jabariyyah, Salimiyah, dan kelompok lainnya
dengan manhaj Salaf.” (At Tashawwuf Fii Mizanil
Bahtsi Wat Tahqiq, hal. 509, karya Syeikh Abdul
Qadir bin Habibullah As Sindi, Penerbit Darul
Manar, Cet. II, 8 Dzulqa’dah 1415 H / 8 April 1995
M.)
Inilah tentang beliau secara ringkas. Seorang
‘alim Salafi, Sunni, tetapi banyak orang yang
menyanjung dan membuat kedustaan atas
nama beliau. Sedangkan beliau berlepas diri dari
semua kebohongan itu. Wallahu a’lam
bishshawwab.
Kesimpulannya beliau adalah seorang ‘ulama
besar. Apabila sekarang ini banyak kaum
muslimin menyanjung-nyanjungnya dan
mencintainya, maka itu adalah suatu kewajaran.
Bahkan suatu keharusan. Akan tetapi kalau
meninggi-ninggikan derajat beliau di atas
Rasulullah shollallahu’alaihi wasalam, maka hal ini
merupakan kekeliruan yang fatal. Karena
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasalam adalah rasul
yang paling mulia diantara para nabi dan rasul.
Derajatnya tidak akan terkalahkan disisi Allah oleh
manusia manapun. Adapun sebagian kaum
muslimin yang menjadikan Syeikh Abdul Qadir
Al Jailani sebagai wasilah ( perantara ) dalam do’a
mereka, berkeyakinan bahwa do’a seseorang
tidak akan dikabulkan oleh Allah, kecuali dengan
perantaranya. I
Jadi sudah menjadi keharusan bagi setiap
muslim untuk memperlakukan para ‘ulama
dengan sebaik mungkin, namun tetap dalam
batas-batas yang telah ditetapkan syari’ah.
Pada tahun 521 H/1127 M, dia mengajar dan
berfatwa dalam semua madzhab pada
masyarakat sampai dikenal masyarakat luas.
Selama 25 tahun Abdul Qadir Jaelani
menghabiskan waktunya sebagai pengembara
sufi di Padang Pasir Iraq dan akhirnya dikenal
oleh dunia sebagai tokoh sufi besar dunia Islam.
Selain itu dia memimpin madrasah dan ribath di
Baghdad yang didirikan sejak 521 H sampai
wafatnya di tahun 561 H. Madrasah itu tetap
bertahan dengan dipimpin anaknya Abdul
Wahab (552-593 H/1151-1196 M), diteruskan
anaknya Abdul Salam (611 H/1214 M). Juga
dipimpin anak kedua Abdul Qadir Jaelani, Abdul
Razaq (528-603 H/1134-1206 M), sampai
hancurnya Baghdad pada tahun 656 H/1258 M.
Syeikh Abdul Qadir Jaelani juga dikenal sebagai
pendiri sekaligus penyebar salah satu tarekat
terbesar didunia bernama Tarekat Qodiriyah.
Awal Kemasyhuran Al-Jaba’I berkata bahwa
Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani juga berkata
kepadanya, “tidur dan bangunku sudah diatur.
Pada suatu saat, dalam dadaku timbul keinginan
yang kuat untuk berbicara. Begitu kuatnya
sampai aku merasa tercekik jika tidak berbicara.
Dan ketika berbicara, aku tidak dapat
menghentikannya. Pada saat itu ada dua atau
tiga orang yang mendengarkan perkataanku.
Kemudian mereka mengabarkan apa yang aku
ucapkan kepada orang-orang, dan merekapun
berduyun-duyun mendatangiku di masjid Bab
Al-Halbah. Karena tidak memungkinkan lagi, aku
dipindahkan ke tengah kota dan dikelilingi dengan
lampu. Orang-orang tetap datang di malam hari
dan memakai lilin dan obor dan memenuhi
tempat tersebut. Kemudian aku dibawa keluar
kota dan ditempatkan di sebuah mushalla.
Namun orang-orang tetap datang kepadaku,
dengan mengendarai kuda, unta bahkan keledai
dan menempati tempat disekelilingku. Saat itu
hadir sekitar 70 orang para wali RadhiAllahu
anhum.
Kemudian Syaikh Abdul Qadir melanjutkan, “Aku
melihat Rasululloh SAW sebelum dzuhur, beliau
berkata kepadaku, ’anakku, mengapa engkau
tidak berbicara ?’. ’Ayahku, bagaimana aku yang
non arab ini berbicara di depan orang-orang
fasih dari Baghdad?’. Beliau berkata, ’buka
mulutmu’, lalu beliau meniup 7 kali ke dalam
mulutku kemudian berkata, ”bicaralah dan ajak
mereka ke jalan Allah dengan hikmah dan
peringatan yang baik”. Setelah itu aku shalat
dzuhur dan duduk dan mendapati jumlah yang
sangat luar biasa banyaknya sehingga
membuatku gemetar. Kemudian aku melihat Ali
r.a. datang dan berkata, ’buka mulutmu’. Beliau
lalau meniup 6 kali kedalam mulutku dan ketika
aku bertanya kepadanya mengapa beliau tidak
meniup 7 kali seperti yang dilakukan Rasululloh
SAW, beliau menjawab bahwa beliau melakukan
itu karena rasa hormat beliau kepada RasuluLloh
SAW. Kemudian akku berkata, ’Pikiran, sang
penyelam, mencari mutiara ma’rifah dengan
menyelami laut hati, mencampakkannya ke
pantai dada , dilelang oleh lidah sang calo,
kemudian dibeli dengan permata ketaatan dalam
rumah yang diizinkan Allah untuk diangkat’”.
Beliau kemudian menyitir :
Idan untuk wanita seperti Laila seorang pria
dapat membunuh dirinya, dan menjadikan maut
dan siksaan sebagai sesuatu yang manis
Dalam beberapa manuskrip saya mendapatkan
Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, ”Sebuah
suara berkata kepadaku saat aku berada di
pengasingan diri, ‘kembali ke Baghdad dan
ceramahilah orang-orang’. Akupun masuk
Baghdad dan menemukan para penduduknya
dalam kondisi yang tidak aku sukai dan karena
itulah aku tidak jadi mengikuti mereka’.
‘sesungguhnya’ kata suara tersebut ,’mereka
akan mendapatkan manfaat dari keberadaan
dirimu’.
‘Apa hubungan mereka dengan keselamatan
agamaku / keyakinanku’ tanyaku.
‘Kembali (ke Baghdad) dan engkau akan
mendapatkan keselamatan agamamu’ jawab
suara itu.
Akupun menbuat 70 perjanjian dengan Allah.
Diantaranya adalah tidak ada seorangpun yang
menentangku dan tidak ada seorang muridku
yang meninggal kecuali dalam keadaan
bertaubat. Setelah itu, aku kembali ke Baghdad
dan mulai berceramah. Suatu ketika saat aku
berceramah , aku melihat sebuah cahaya terang
benderang mendatangi aku. ‘Apa ini dan ada
apa?’tanyaku. ‘Rasululloh SAW akan datang
menemuimu untuk memberikan selamat’ jawab
sebuah suara. Sinar tersebut makin membesar
dan aku mulai masuk dalam kondisi spiritual
yang membuatku setengah sadar. Lalu aku
melihat RasuLulloh SAW di depan mimbar,
mengambang di udara dan memanggilku,
’wahai Abdul Qadir’. Begitu gembiranya aku
dengan kedatangan RasuluLloh SAW , aku
melangkah naik ke udara menghampirinya.
Beliau meniup ke dalam mulutku 7 kali.
Kemudian Ali datang dan meniup ke dalam
mulutku 3 kali. ’mengapa engkau tidak
melakukan seperti yang dilakukan RasuluLloh
SAW?’ tanyaku kepadanya. ‘sebagai rasa
hormatku kepada Rasulullah SAW‘ jawab beliau.
RasuluLlah SAW kemudian memakaikan jubah
kehormatan kepadaku. ‘apa ini ?’ tanyaku. ‘ini’
jawab Rasulullah, ’adalah jubah kewalianmu dan
dikhususkan kepada orang-orang yang
mendapat derajad Qutb dalam jenjang kewalian’.
Setelah itu , akupun tercerahkan dan mulai
berceramah.
Saat Khidir as. Datang hendak mengujiku dengan
ujian yang diberikan kepada para wali
sebelumku, Allah membukakan rahasianya dan
apa yang akan di katakannya kepadaku. Aku
berkata kepadanya, ”Wahai Khidir, apabila
engkau berkata kepadaku ’Engkau tidak akan
sabar kepadaku’, maka aku akan berkata
kepadamu ‘Engkau tidak akan sabar kepadaku’.
Wahai Khidir, Engkau termasuk golongan Israel
sedangkan aku termasuk golongan Muhammad,
maka inilah aku dan engkau. Aku dan engkau
seperti sebuah bola dan lapangan, yang ini
Muhammad dan yang ini Ar-Rahman, ini kuda
berpelana, busur terentang dan pedang
terhunus.” Al-Khattab pelayan Syaikh Abdul
QAdir meriwayatkan bahwa suatu hari ketika
beliau sedang berceramah tiba-tiba beliau
berjalan naik ke udara dan berkata, “Hai orang
Israel, dengarkan apa yang dikatakan oleh kaum
Muhammad” lalu kembali ke tempatnya. Saat
ditanya mengenai hal tersebut beliau menjawab,
”Tadi Abu Abbas Al-Khidir as lewat, maka
akupun berbicara kepadanya seperti yang kalian
dengar tadi dan ia berhenti”.
Guru dan teladan kita Syaikh Abdul Qadir Al-Jilli
berkata,” seorang Syaikh tidak dapat dikatakan
mencapai puncak spiritual kecuali apabila karakter
berikut ini telah mendarah daging dalam dirinya
yaitu :
Dua karakter dari Allah yaitu dia menjadi seorang
yang Sattar (menutup aib) dan Ghaffar (Maha
pemaaf).
Dua karakter dari RasuluLlah SAW yaitu
penyayang dan lembut
Dua karakter dari Abu Bakar yaitu jujur dan
dapat dipercaya.
Dua karakter dari Umar yaitu amar ma’ruf nahi
munkar
Dua karakter dari Utsman yaitu dermawan dan
bangun (tahajjud) pada waktu orang lain sedang
tidur.
Dua karakter dari Ali yaitu aalim (cerdas/intelek)
dan pemberani.
Masih berkenaan dengan pembicaraan di atas
dalam bait syair yang dinisbatkan kepada beliau
dikatakan :
Bila lima perkara tidak terdapat dalam diri
seorang syaikh maka ia adalah Dajjal yang
mengajak kepada kesesatan.
Dia harus sangat mengetahui hukum-hukum
syariat dzahir, mencari ilmu hakikah dari
sumbernya, hormat dan ramah kepada tamu,
lemah lembut kepada si miskin, mengawasi para
muridnya sedang ia selalu merasa diawasi oleh
Allah
Syaikh Abdul Qadir juga menyatakan bahwa
Syaikh Al-Junaid mengajarkan standar Al-Qur’an
dan Sunnah kepada kita untuk menilai seorang
Syaikh. Apabila ia tidak hapal Al-Qur’an, tidak
menulis dan menghapal Hadits, maka dia tidak
pantas untuk diikuti.
Menurut saya (penulis buku) yang harus dimiliki
seorang Syaikh ketika mendidik seseorang
adalah dia menerima si murid untuk Allah, bukan
untuk dirinya atau alasan lainnya. selalu
menasihati muridnya, mengawasi muridnya
dengan pandangan kasih. Lemah lembut kepada
muridnya saat sang murid tidak mampu
menyelesaikan Riyadhah. Dia juga harus
mendidik si murid bagaikan anak sendiri dan
orang tua penuh dengan kasih dan kelemah
lembutan dalam mendidik anakknya. Oleh
karena itu dia selalu memberikan yang paling
mudah kepada si murid dan tidak
membebaninya dengan sesuatu yang tidak
mampu dilakukannya. Dan setelah sang muuriid
bersumpah untuk bertobat dan selalu taat
kepada Allah baru sang syaikh memberikan
yang lebih berat kepadanya. Sesungguhnya
bai’at bersumber dari hadits RasuluLlah SAW
ketika beliau mengambil bai’at para sahabatnya.
Kemudian dia harus mentalqin si murid dengan
zikir lengkap dengan silsilahnya. Sesungguhnya
Ali ra. Bertanya kepada RasuluLloh SAW, ‘Yaa
Rasulullah, jalan manakah yang terdekat untuk
sampai kepada Allah, paling mudah bagi
hambanya dan paling afdhal di sisi Nya.
RasuluLlah berkata,’Ali, hendaknya jangan putus
berzikir (mengingat) kepada Allah dalam khalwat
(kontemplasinya)’. Kemudian Ali ra. Kembali
berkata , ‘Hanya demikiankah fadhilah zikir,
sedangkan semua orang berzikir’. RasuluLlah
berkata,’Tidak hanya itu wahai Ali, kiamat tidak
akan terjadi di muka bumi ini selama masih ada
orang yang mengucapkan “Allah” “Allah”. ‘Bagai
mana aku berzikir?’. Tanya Ali. RasuluLlah
bersabda, ’dengarkan apa yang aku ucapkan.
Aku akan mengucapkannya sebanyak tiga kali
dan aku akan mendengarkan engkau
mengulanginya sebanyak tiga kali pula’. Lalu
RasuluLlah berkata, “Laa ilaaha illallah” sebanyak
tiga kali dengan mata terpejam dan suara kjeras.
Ucapan tersebut di ulang oleh Ali dengan cara
yang sama RasuluLlah lakukan. Inilah asal talqin
kalimat Laa ilaaha Illallah. Semoga Allah
memberikan taufiknya kepada kita dengan
kalimat tersebut”.
Syaikh Abdul Qadir berkata, ”Kalimat tauhid akan
sulit hadir pasda seorang individu yang belum di
talqin dengan zikir bersilsilah kepada RasulluLlah
oleh Mursyidnya saat menghadapi sakaratil
maut”.
Karena itulah Syaikh Abdul Qadir selalu
mengulang-ulang syair yang berbunyi : Wahai
yang enak diulang dan diucapkan (kalimat tauhid)
jangan engkau lupakan aku saat perpisahan
(maut).
dikumpulkan dari berbagai macam sumber
Ditulis oleh rifafreedom
by alan santri

1 komentar:

  1. Beliau adalah ulama besar yang mencerahkan ummat dengan ilmunya..

    BalasHapus